Ons Onderwijs

Wij willen kinderen verder brengen in hun eigen ontwikkeling en voorbereiden op de toekomst. Binnen hun eigen mogelijkheden en kwaliteiten. We hebben oog voor elk kind individueel en bieden een passend aanbod. We werken vanuit de volgende uitgangspunten:
  • Veilige leeromgeving
  • Open christelijke identiteit
  • (mede) eigenaar van het leerproces
  • Voorbereid op de hedendaagse maatschappij door te leren anno nu
  • Ruimte krijgen om samen te leren en ontwikkelen
  • Omzien naar elkaar
  • Leren met plezier
  • Kijken naar behoeften van het kind

Samen met ouders


De ouders zijn voor ons belangrijke samenwerkingspartners. We kiezen voor een ‘open’ samenwerking met ouders, met respect voor ieders verantwoordelijkheid.
Ons Onderwijs

Aanbod

We vinden het belangrijk om in ons aanbod de kinderen actief betrokken te houden, hiervoor maken we gebruik van activerende werkvormen. Om de leerlingen voor te bereiden op de toekomst werken we met verschillende digitale middelen; chromebooks en Snappet. Daarbij hebben wij ook aandacht voor vaardigheden zoals; samenwerken, onderzoeken, analyseren, presenteren. We werken met een doorgaande lijn voor zelfstandig werken. Leerlingen krijgen steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces, door te werken met een planbord en aan dag- en weektaken. Daarnaast werken we met de creatieve vakken in ateliers en thema’s door het jaar heen met daarbij de keuze uit talrijke activiteiten als techniek, muziek, dans, drama, tekenen etc.  
 

Een veilige omgeving

Wij zijn een kleinschalig kindcentrum en dat is onze kracht. Leren en leven doen we met elkaar. Kinderen helpen elkaar en zorgen ervoor dat de school een plek is waar alle leerlingen elke dag willen komen. Iedereen hoort erbij!
Respect staat voor ons voorop. We hebben aandacht voor gedragsregels en bieden kinderen een rustige plek waar ze zichzelf kunnen zijn. Waar ze fouten durven maken en ook durven excelleren. Kortom; waar ze elke dag met plezier naartoe gaan!

Vreedzame school


Ons kindcentrum werkt met de methode De Vreedzame School. Door middel van de Vreedzame School leren kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. We streven naar een positieve, opbouwende sfeer. Wij zetten Vreedzame schoollessen in om het onderlinge vertrouwen te versterken, maar ook voor het besef dat het goed is elkaar te helpen. Daarnaast leren de kinderen door middel van de methode De Vreedzame School de sociale vaardigheden aan. 
Er zijn situaties waarin dat onvoldoende is en we te maken hebben met pesten. Wanneer dat zo is volgen we het stappenplan van het gedragsprotocol en in een uiterst geval het pestprotocol. Uitgangspunt daarbij is dat alle betrokkenen: ouders, leerkrachten, kinderen en eventuele externen bij dit stappenplan betrokken zijn.
 

Meldcode

Iedereen die werkt met kinderen en jongeren, is verplicht een meldcode te gebruiken bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode zorgt ervoor dat bij signalen op dit gebied zo snel mogelijk hulp kan worden geboden. Ook wij maken indien nodig gebruik van deze meldcode. Wij volgen hierbij de richtlijnen vanuit de overheid. Voor meer informatie over de meldcode, kunt u hier klikken. 

De verantwoordelijkheden en aanspreekpunten bij de inzet van de meldcode zijn de groepsleerkrachten, directie en de aandachtsfunctionaris. Meer uitleg over de verantwoordelijkheden en ons stichting brede sociaal veiligheidsbeleid, vindt u in het beleidsplan sociale veiligheid