Extra ondersteuning

Passend onderwijs

Soms heeft een kind meer nodig om tot leren te komen. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft kan er sprake zijn van passend onderwijs. Dat kan bijvoorbeeld zijn:

  • extra begeleiding op school
  • aangepast lesmateriaal
  • hulpmiddelen
  • onderwijs op een speciale school

Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. Dat geldt ook voor Kindcentrum Wereldweijde. De scholen in ons samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven wat de mogelijkheden zijn binnen onze school.

Kindcentrum Wereldweijde is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Hollands Midden .

Ontwikkelingsvoorsprong of -achterstand

Voor leerlingen die sneller of trager ontwikkelen wordt les op maat aangeboden, afgestemd op de onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van deze leerlingen binnen de grenzen van de school.

Voor kinderen die, naast passend aanbod in de groep, meer uitdaging en/of ondersteuning nodig hebben, is er een keer per week kompasklas. In deze klas wordt met ieder kind gewerkt aan specifieke doelen alsook samengewerkt met peers (‘lotgenoten’).

KOMPAS staat voor Kinderen Ontwikkelen Met Plezier, Alleen & Samen. De kompasklas wordt begeleid door onze (hoog)begaafdheidsspecialist.

Daarnaast maken kinderen uit groep 7 & 8 gebruik van de doorstroomklas in samenwerking met de Goudse Waarden.

Bij de Goudse Waarden is aanbod waarbij kinderen eens per week les volgen op het voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn er verschillende voortgezet onderwijsscholen die een verbredingsprogramma voor kinderen uit groep 7 en 8 aanbieden.