Praktische informatie

Verkorte schoolgids en jaarkalender

In de verkorte schoolgids vindt u de praktische informatie van het lopende schooljaar. Hieronder zijn de belangrijkste onderwerpen apart weergegeven.
Aan het begin van het schooljaar maken we een kalender (jaarplanning) waarin we per maand aangeven welke activiteiten er zullen plaatsvinden. Alle activiteiten zijn ook via de agenda van Social Schools te vinden. Daar vinden indien noodzakelijk ook de laatste wijzigingen plaats. 

Uw kind halen en brengen

De kinderen mogen vanaf 08.20 uur naar binnen. Bij binnenkomst kunt u samen met uw kind de klas in. Er staan dan ‘inloop’opdrachten klaar die u samen met uw kind kunt doen. Zo kunt u zien waar uw kind op dat moment mee bezig is en samen ontdekken waar uw kind trots op is. Om 08.30u verlaat u het lokaal zodat de dag kan beginnen.

Ziekte en verlof

Schooltijden

Maandag 08.30 - 14.15 uur
Dinsdag08.30 - 14.15 uur
Woensdag08.30 - 12.30 uur
Donderdag08.30 - 14.15 uur
Vrijdag
groep 1-3
groep 4-8

08.30 - 12.30 uur
08.30 - 14.15 uur

Schoolvakanties

Herfstvakantie24 oktober t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie27 februari t/m 3 maart 2023
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag7 april t/m 10 april 2023
Meivakantie24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaartsweekend18 mei t/m 19 mei 2023
2e Pinksterdag29 mei 2023
Zomervakantie10 juli t/m 18 augustus 2023
StudiedagenVrije middagen unit 2 en 3
volgtvolgt
volgtvolgt

Gym

De groepen 1 en 2 gymmen in het speellokaal van de school. Hiervoor is een gymtas met gymschoenen nodig.
Dinsdag en donderdag worden de gymlessen aan de kinderen van groep 3-8 in de Sporthoeve gegeven. De lessen worden verzorgd door een vakleerkracht gym of door de groepsleerkracht.
 

Ongevallenverzekering

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel en vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets enz.) valt niet onder de dekking.

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen.
 

Mogelijke misverstanden

Twee aspecten kunnen aanleiding zijn tot misverstanden.Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. De school heeft echter pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door school vergoed.Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor.Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.
 

Klachtenregeling

Onze school kent een klachtenregeling (zie telefoonnummers van de contact- en vertrouwenspersonen in de Verkorte Schoolgids) en is aangesloten bij de Landelijke Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs.
Adres: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. Telefoon 070 386 16 97

U kunt naar dit adres bellen op maandag tot en met vrijdag indien u met uw klacht nergens terecht kunt of wanneer u ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht. Alvorens hen te contacten, wijzen we u echter eerst graag op de mogelijkheid om met de directie te spreken of met de voorzitter van het College van Bestuur van De Vier Windstreken, mevrouw Diana Lorier-Kooi Telefoon 0182 52 67 19.