Praktische informatie

Verkorte schoolgids en jaarkalender

In de verkorte schoolgids vindt u de praktische informatie van het lopende schooljaar. Hieronder zijn de belangrijkste onderwerpen apart weergegeven.
Aan het begin van het schooljaar maken we een kalender (jaarplanning) waarin we per maand aangeven welke activiteiten er zullen plaatsvinden. Alle activiteiten zijn ook via de agenda van Social Schools te vinden. Daar vinden indien noodzakelijk ook de laatste wijzigingen plaats. 

Uw kind halen en brengen

De kinderen mogen vanaf 08.20 uur naar binnen. Bij binnenkomst kunt u samen met uw kind de klas in. Er staan dan ‘inloop’opdrachten klaar die u samen met uw kind kunt doen. Zo kunt u zien waar uw kind op dat moment mee bezig is en samen ontdekken waar uw kind trots op is. Om 08.30u verlaat u het lokaal zodat de dag kan beginnen.

Ziekte en verlof

Schooltijden

Maandag 08.30 - 14.15 uur
Dinsdag08.30 - 14.15 uur
Woensdag08.30 - 12.30 uur
Donderdag08.30 - 14.15 uur
Vrijdag
groep 1-3
groep 4-8

08.30 - 12.30 uur
08.30 - 14.15 uur

Schoolvakanties

Herfstvakantie16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie19 februari t/m 23 februari 2024
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag29 maart t/m 1 april 2024
Meivakantie29 april t/m 10 mei 2024
Hemelvaartsweekend9 en 10 mei 2024
2e Pinksterdag20 mei 2024
Zomervakantie15 juli t/m 25 augustus 2024
StudiedagenVrije middagen
(vanaf 12.30 uur alle leerlingen vrij)
woe 25 oktober 2023di 5 december 2023
do 29 februari 2024vrij 22 december 2023
ma 15 april 2024vrij 12 juli 2024
di 25 juni 2024

Gym

De groepen 1 en 2 gymmen in het speellokaal van de school. Hiervoor is een gymtas met gymschoenen nodig.
Dinsdag en donderdag worden de gymlessen aan de kinderen van groep 3-8 in de Sporthoeve gegeven. De lessen worden verzorgd door een vakleerkracht gym of door de groepsleerkracht.
 

Ongevallenverzekering

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel en vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets enz.) valt niet onder de dekking.

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen.
 

Mogelijke misverstanden

Twee aspecten kunnen aanleiding zijn tot misverstanden.Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. De school heeft echter pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door school vergoed.Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor.Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.
 

Klachtenregeling

Onze school kent een klachtenregeling (zie telefoonnummers van de contact- en vertrouwenspersonen in de Verkorte Schoolgids) en is aangesloten bij de Landelijke Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs.
Adres: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. Telefoon 070 386 16 97

U kunt naar dit adres bellen op maandag tot en met vrijdag indien u met uw klacht nergens terecht kunt of wanneer u ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht. Alvorens hen te contacten, wijzen we u echter eerst graag op de mogelijkheid om met de directie te spreken of met de voorzitter van het College van Bestuur van De Vier Windstreken, mevrouw Diana Lorier-Kooi Telefoon 0182 52 67 19.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.